Informator Podatkowy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Podatek rolny:

Opodatkowaniu podlegają: grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

 

Podatnicy: Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące :

 • właścicielami gruntów
 • użytkownikami wieczystymi gruntów;
 • posiadaczami samoistnymi gruntów;
 • posiadaczami gruntów, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie:  wynika z umowy zawartej z właścicielem, z  Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa lub z innego tytułu prawnego albo jest bez tytułu prawnego, z wyjątkiem gruntów wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Lasów Państwowych; w tym przypadku podatnikami są odpowiednio jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i Lasów Państwowych.
 • dzierżawcami – jeżeli grunty gospodarstwa rolnego zostały w całości lub w części wydzierżawione na podstawie umowy zawartej stosownie do przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników lub przepisów dotyczących uzyskania rent strukturalnych.

Jeżeli użytki rolne stanowią współwłasność lub znajdują się w posiadaniu dwóch lub więcej podmiotów, to stanowią odrębny przedmiot opodatkowania podatkiem rolnym, a obowiązek podatkowy ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.

 

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany (np. zakup, objęcie dzierżawą, otrzymanie w spadku).

 

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek (np. sprzedaż, wydzierżawienie).

 

Obowiązki informacyjne i terminy ich dopełnienia oraz terminy płatności podatku:

Podatnik

Rodzaj dokumentu

Termin składania

Termin płatności

Osoba prawna, jednostka organizacyjna oraz spółka nieposiadająca osobowości prawnej

Deklaracja na podatek rolny DR-1

Deklaracjado 15 stycznia każdego roku podatkowego lub – po 15 stycznia – w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego

Korekty deklaracji w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania

W ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego

I rata – do 15 marca

II rata – do 15 maja

III rata – do 15 września

IV rata – do 15 listopada

 

W przypadku gdy kwota podatku nie przekroczy
100 zł
, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Osoba fizyczna

Informacje w sprawie podatku rolnego IR-1

W terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego (np. nabycie lub sprzedaż gruntu) lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania (np. zmiana sposobu wykorzystania gruntu)

W ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego oraz w wysokości ustalonej w decyzji przez organ podatkowy

I rata – do 15 marca

II rata – do 15 maja

III rata – do 15 września

IV rata – do 15 listopada

 

Sposób obliczania podatku: Zgodnie z ustawą o podatku rolnym z dnia 15 listopada 1984 r. (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1892), art. 4 ust. 1, podstawą opodatkowania podatkiem rolnym jest liczba hektarów przeliczeniowych (dla gruntów gospodarstw rolnych) lub liczba hektarów wynikająca z ewidencji gruntów i budynków (dla pozostałych gruntów). Wg art. 6 ust. 1 w/w ustawy podatek rolny na rok podatkowy 2019 oblicza się wg średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy. Podatek rolny dla gospodarstw rolnych z ha przeliczeniowego wynosi równowartość pieniężną 2,5 dt (q) żyta, natomiast dla pozostałych gruntów z ha fizycznego – 5 dt żyta.

Na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019, cena skupu żyta wynosi 54,36 zł/dt ogłoszona w Monitorze Polskim z dnia 19 października 2018 r. poz. 1004. Jednakże Uchwałą w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2019 r. z dnia 07.11.2018 r.  Rada Gminy Ostrówek obniżyła cenę do 40,00 zł/dt.

 

2,5 dt żyta x 40,00 zł = 100,00 zł w podatku rolnym z 1 ha przeliczeniowego

5 dt żyta x 40,00 zł = 200,00  zł w podatku rolnym z 1 ha fizycznego

 

Przeliczniki stosowane dla powierzchni użytków rolnych

Klasy użytków rolnych

Rodzaje użytków rolnych

Grunty orne

Łąki i pastwiska

Przeliczniki

I

1,65

1,45

II

1,50

1,25

IIIa

1,40

-

III

-

1,05

IIIb

1,15

-

IVa

0,90

-

IV

-

0,60

IVb

0,65

-

V

0,25

0,15

VI

0,10

0,10

UWAGA:

- Sady przelicza się na hektary przeliczeniowe według przeliczników dla gruntów ornych, z tym że do sadów klasy III i IV stosuje się odpowiednio przeliczniki dla klasy IIIa i IVa.

- Grunty pod  stawami, grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, grunty pod rowami oraz grunty rolne zabudowane - bez względu na zaliczenie do okręgu podatkowego - przelicza się na hektary przeliczeniowe według następujących przeliczników:

·         1 ha gruntów pod stawami zarybionymi łososiem, trocią, głowacicą, palią i pstrągiem oraz gruntów rolnych zabudowanych - 1 ha przeliczeniowy;

·         1 ha gruntów pod stawami zarybionymi innymi gatunkami ryb, gruntów pod stawami niezarybionymi, gruntów zadrzewionych i zakrzewionych na użytkach rolnych oraz gruntów pod rowami - 0,20 ha przeliczeniowego.

- Jeżeli nie można ustalić przelicznika powierzchni użytków rolnych na podstawie art. 4 ust. 5-7 Ustawy
o podatku rolnym, przyjmuje się, że 1 ha fizyczny odpowiada 1 ha przeliczeniowemu.

 

Ustawowe zwolnienia i ulgi w podatku rolnym, zostały zawarte w rozdziale 4 Ustawy o podatku rolnym.

 

Nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481).

 

Podatek leśny:

 Opodatkowaniu podlegają: lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Las w rozumieniu ustawy stanowią grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy.

 

Podatnicy: Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nie posiadające osobowości prawnej, będące:

 • właścicielami lasów
 • posiadaczami samoistnymi lasów
 • użytkownikami wieczystymi lasów
 • posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
 •  

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany (np. zakup, objęcie dzierżawą, otrzymanie w spadku).

 

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek (np. sprzedaż, wydzierżawienie).

 

Jeżeli las stanowi współwłasność lub znajduje się w posiadaniu osób fizycznych oraz osób prawnych, jednostek organizacyjnych, w tym spółek, nieposiadających osobowości prawnej - osoby fizyczne składają deklarację na podatek leśny oraz opłacają podatek na zasadach obowiązujących osoby prawne.

 

Obowiązki informacyjne i terminy ich dopełnienia oraz terminy płatności podatku:

Podatnik

Rodzaj dokumentu

Termin składania

Termin płatności

Osoba prawna, jednostka organizacyjna oraz spółka nieposiadająca osobowości prawnej

Deklaracja na podatek leśny DL-1

Deklaracjado 15 stycznia każdego roku podatkowego lub – po 15 stycznia – w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego

Korekty deklaracji w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania

W ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego

do 15 dnia każdego miesiąca

W przypadku gdy kwota podatku nie przekroczy
100 zł
, podatek jest płatny jednorazowo w terminie płatności pierwszej raty.

Osoba fizyczna

Informacje w sprawie podatku leśnego  IL-1

W terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego (np. nabycie lub sprzedaż gruntu) lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania (np. zmiana sposobu wykorzystania gruntu)

W ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego oraz w wysokości ustalonej w decyzji przez organ podatkowy

I rata – do 15 marca

II rata – do 15 maja

III rata – do 15 września

IV rata – do 15 listopada

 

Sposób obliczania podatku:

Zgodnie z ustawą o podatku leśnym z dnia 30 października 2002 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1821) art. 4 ust. 1, podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną wg średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze III kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Średnią cenę sprzedaży drewna ustala się na podstawie Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2018 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r. Cena sprzedaży drewna wynosi 191,98 zł/m3, ogłoszona w Monitorze Polskim z dnia 19 października 2018 r. poz. 1005.

 

0,220 m3 x 191,98 zł = 42,2356 zł od 1 ha fizycznego lasów i gruntów leśnych ustalonych na podstawie ewidencji gruntów

 

Nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481).

  

Podatek od nieruchomości

Opodatkowaniu podlegają: grunty, budynki lub ich części, budowle lub ich części związane
z prowadzeniem działalności gospodarczej.

 

Podatnicy: Osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące:

 • właścicielami nieruchomości lub obiektów budowlanych
 • posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych
 • użytkownikami wieczystymi gruntów
 • posiadaczami nieruchomości (lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie :

- wynika z umowy zawartej z właścicielem, Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa
lub z innego tytułu prawnego (najemcy i dzierżawcy lokali użytkowych), z wyjątkiem posiadania przez osoby fizyczne lokali mieszkalnych niestanowiących odrębnych nieruchomości

- jest bez tytułu prawnego.

Obowiązek podatkowy dotyczący przedmiotów opodatkowania wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, ciąży odpowiednio na jednostkach organizacyjnych Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa i jednostkach organizacyjnych Lasów Państwowych, faktycznie władających nieruchomościami lub obiektami budowlanymi.

 

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym powstały okoliczności uzasadniające powstanie tego obowiązku lub zmiany.

 

Obowiązek podatkowy wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.

 

Obowiązki informacyjne i terminy ich dopełnienia oraz terminy płatności podatku:

Podatnik

Rodzaj dokumentu

Termin składania

Termin płatności

Osoba prawna, jednostka organizacyjna oraz spółka nieposiadająca osobowości prawnej

Deklaracja na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy DN-1

Deklaracjado 31 stycznia każdego roku podatkowego lub – po 31 stycznia – w ciągu 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie obowiązku podatkowego

Korekty deklaracji w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania

W ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego – w terminie
do 15 dnia każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia – zgodnie z obliczoną w deklaracji kwotą podatku

Osoba fizyczna

Informacje w sprawie podatku od nieruchomości IN-1

W terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego (np. nabycie lub sprzedaż nieruchomości) lub od dnia zaistnienia zdarzenia mającego wpływ na wysokość opodatkowania (np. zmiana sposobu wykorzystania gruntu, budynku lub jego części)

W ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego oraz w wysokości ustalonej w decyzji przez organ podatkowy

I rata – do 15 marca

II rata – do 15 maja

III rata – do 15 września

IV rata – do 15 listopada

 

Zgodnie z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych z dnia 12 stycznia 1991 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445) art. 4 ust. 1, podstawę opodatkowania stanowi:

 • dla gruntów - powierzchnia
 • dla budynków lub ich części – powierzchnia użytkowa
 • dla budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z zastrzeżeniem ust. 4–6 – wartość, o której mowa w przepisach o podatkach dochodowych, ustalona na dzień 1 stycznia roku podatkowego, stanowiąca podstawę obliczania amortyzacji w tym roku, niepomniejszona o odpisy amortyzacyjne, a w przypadku budowli całkowicie zamortyzowanych – ich wartość z dnia 1 stycznia roku, w którym dokonano ostatniego odpisu amortyzacyjnego.

 

Powierzchnię pomieszczeń lub ich części oraz część kondygnacji o wysokości od 1,40 m do 2,20 m zalicza się do powierzchni użytkowej budynku w 50%, a jeżeli wysokość jest mniejsza niż 1,40 m, powierzchnię tę pomija się.

 

Wysokość stawek podatku od nieruchomości określa Rada Gminy w drodze uchwały (załącznik).

 

Nie wszczyna się postępowania, a postępowanie wszczęte umarza, jeżeli wysokość zobowiązania podatkowego na dany rok podatkowy nie przekraczałaby, określonych na dzień 1 stycznia roku podatkowego, najniższych kosztów doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru przez operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 1481).

 

Podatek od środków transportowych

Opodatkowaniu podlegają:

 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton;
 • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton;
 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton;
 • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
 • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;

 

Podatnicy: osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych.
Jak właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany, oraz posiadaczy środków transportowych zarejestrowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako powierzone przez zagraniczną osobę fizyczną lub prawną podmiotowi polskiemu.

Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.

 

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
a w przypadku nabycia środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty; powstaje także
od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został dopuszczony ponownie do ruchu po upływie okresu, na jaki została wydana decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu tego pojazdu z ruchu.

 

Obowiązek podatkowy wygasa z końcem miesiąca, w którym środek transportowy został wyrejestrowany lub wydana została decyzja organu rejestrującego o czasowym wycofaniu pojazdu z ruchu, lub z końcem miesiąca, w którym upłynął czas, na który pojazd powierzono.

 

Obowiązki informacyjne i terminy ich dopełnienia oraz terminy płatności podatku:

Podatnik

Rodzaj dokumentu

Termin składania

Termin płatności

wszyscy podatnicy

Deklaracja na podatek od środków transportowych (DT-1) oraz załącznik do deklaracji (DT-1/A)

Deklaracja - w terminie do dnia 15 lutego a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu – w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku;

Korekty deklaracji - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego, lub zmiany miejsca zamieszkania, lub siedziby w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tych okoliczności należy również przedłożyć stosowny  dokument potwierdzający  okoliczność powstania lub  wygaśnięcia obowiązku podatkowego.

Płatny w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego

I rata  - do 15 lutego

II rata - do 15 września

jeżeli obowiązek podatkowy powstał po dniu 1 lutego, a przed dniem 1 września

I rata - w ciągu 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego

II rata - do 15 września

od dnia 1 września danego roku podatek jest płatny jednorazowo w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego

Wysokość stawek podatku od środków transportowych określa Rada Gminy w drodze uchwały (załącznik).

 

 

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2019-02-01
Data publikacji:2019-02-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Michał Pogoda
Liczba odwiedzin:9929