Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
11 lutego 2020

ZAWIADOMIENIE

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) zwołuję XIV sesję VIII kadencji Rady Gminy Ostrówek ustalając termin  posiedzenia na dzień 20 lutego  2020 roku  na godz. 1000. Obrady odbędą się w świetlicy Urzędu Gminy w Ostrówku-Kolonii

 Transmisja sesji Rady Gminy Ostrówek

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad i protokołu z ostatniej sesji.
 3. Informacja Wójta z pracy Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XI/72/19 Rady Gminy Ostrówek z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania nagród dla  nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych Gminy Ostrówek.
 6. Projekt uchwały w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć  nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, terapeutów pedagogicznych, nauczycieli przedszkoli i oddziałów przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i młodsze oraz nauczycieli realizujących obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin w szkołach prowadzonych przez Gminę Ostrówek.
 7. Projekt uchwały w sprawie  zmiany uchwały Nr XI/71/19 Rady Gminy Ostrówek z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe  warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokości  przyznawania nagród dla nauczycieli szkól prowadzonych przez Gminę Ostrówek.
 8. Projekt uchwały w sprawie określenia średnich  cen jednostek  paliwa w Gminie Ostrówek na rok szkolny 2019/2020.
 9. Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020.
 10. Projekt uchwały w sprawie określenia programu opieki  nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ostrówek.
 11. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XV/80/2016 Rady Gminy Ostrówek z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na cele niezwiązane  z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
 12. Projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XX/116/12 Rady Gminy Ostrówek z dnia 19 października 2012 r. w sprawie  określenia przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Ostrówek, warunków i zasad  korzystania  z nich oraz ustalenia stawki opłaty za korzystanie z tych przystanków.
 13. Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Ostrówek, planu kontroli Komisji Rewizyjnej i planów pracy komisji stałych Rady Gminy Ostrówek na rok 2020.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 15. Informacje, oświadczenia, komunikaty, wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Kajetan Sidor

Galeria

 • Powiększ zdjęcie Sesja Rady Gminy

  Sesja Rady Gminy

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2020-02-11
Data publikacji:2020-02-11
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Romańczuk
Liczba odwiedzin:278