RODO - pozostałe klauzule informacyjne

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

1 września 2023

 

Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych
w związku z ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy

TOŻSAMOŚĆ
ADMINISTRATORA

Administratorami są:

1. Wójt Gminy Ostrówek z siedzibą w Ostrówek-Kolonia 32, 21-102 Ostrówek, tel. 81 856 20 02, e-mail: sekretariat@ostrowek.pl – w zakresie rejestracji w Centralnym Rejestrze Wyborców danych wpływających na realizację prawa wybierania i przechowywanej przez Wójta dokumentacji pisemnej;

2. Konsul RP (do uzupełnienia dane adresowe urzędu) – w zakresie rejestracji w Centralnym Rejestrze Wyborców danych co do adresu przebywania w stosunku do wyborców głosujących poza granicami kraju oraz przechowywanej przez Konsula dokumentacji pisemnej;

3. Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27 – odpowiada za utrzymanie i rozwój Centralnego Rejestru Wyborców oraz aktualizuje informacje o zgłoszeniu chęci głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego
przeprowadzanych przez inne państwo członkowskie Unii Europejskiej;

4. Minister Spraw Zagranicznych mający siedzibę w Warszawie (00-580) przy ul. J.Ch. Szucha 23 – zapewnia funkcjonowanie poza granicami kraju wydzielonej sieci umożliwiającej konsulom dostęp do Centralnego Rejestru Wyborców.

DANE KONTAKTOWE
ADMINISTRATORA

Z administratorem – Wójtem można się skontaktować pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Cyfryzacji można się skontaktować poprzez adres email kancelaria@cyfra.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z administratorem – Ministrem Spraw Zagranicznych można się skontaktować poprzez adres e-mail: iod@msz.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby, zaś z wykonującym obowiązki administratora, którym jest konsul RP, można skontaktować się poprzez właściwy adres instytucjonalny e-mail urzędu konsularnego lub pisemnie pod adresem, zgodnie z informacją opublikowaną na stronie: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/polskie-przedstawicielstwa-na-
swiecie.

DANE KONTAKTOWE
INSPEKTORA
OCHRONY DANYCH

Administrator – Wójt wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować poprzez adres e-mail: iod@ostrowek.pl lub pisemnie pod adres administratora.

Administrator – Minister Cyfryzacji wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani kontaktować, we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, poprzez email iod@mc.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Administrator – Minister Spraw Zagranicznych wyznaczył, w odniesieniu do danych przetwarzanych w Ministerstwie Spraw Zagranicznych jak i placówkach zagranicznych, inspektora ochrony danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować poprzez email: iod@msz.gov.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Z każdym z wymienionych inspektorów ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, które pozostają w jego zakresie działania.

CELE
PRZETWARZANIA I
PODSTAWA PRAWNA

Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art.6 ust.1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.) (dalej: RODO) w związku z przepisem szczególnym ustawy;

  • przez Wójta/Burmistrza/Prezydenta miasta - w celu wprowadzenia Pani/Pana danych do Centralnego Rejestru Wyborców – na podstawie art. 18b § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497)
  • Konsula - w celu wprowadzenia Pani/Pana danych do Centralnego Rejestru Wyborców – na podstawie art. 18b § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy
  • przez Ministra Cyfryzacji - w celu wprowadzenia Pani/Pana danych do Centralnego Rejestru Wyborców – na podstawie art. 18b § 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy oraz w celu utrzymania i rozwoju rejestru.

Dane zgromadzone w Centralnym Rejestrze służą do sporządzania spisów wyborców. Ujęcie w spisie wyborców umożliwia realizację prawa wybierania.

ODBIORCY DANYCH

Odbiorcami danych są:

  • Centralny Ośrodek Informatyki – w zakresie technicznego utrzymania Centralnego Rejestru Wyborców;
  • Państwowa Komisja Wyborcza – w zakresie nadzorowania prawidłowości aktualizowania Centralnego Rejestru Wyborców.

PRZEKAZANIE
DANYCH OSOBOWYCH
DO PAŃSTWA
TRZECIEGO LUB
ORGANIZACJI
MIĘDZYNARODOWEJ

Dane o obywatelach Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi, korzystających z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej są przekazywane przez Ministra Cyfryzacji właściwym organom państw członkowskich Unii Europejskiej.

Minister Cyfryzacji przekazuje właściwym organom państw członkowskich Unii Europejskiej, na ich wniosek, dane dotyczące obywateli polskich chcących korzystać z praw wyborczych na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w zakresie niezbędnym do korzystania z tych praw.

OKRES
PRZECHOWYWANIA
DANYCH

Okres przechowywania danych obywateli polskich w Centralnym Rejestrze Wyborców obejmuje okres życia danej osoby od momentu ukończenia 17 lat do dnia zarejestrowania dla tej osoby zgonu lub utraty obywatelstwa polskiego.

Dla wyborców będących obywatelami Unii Europejskiej niebędących obywatelami polskimi oraz obywatelami Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, uprawnionych do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej okres przechowywania danych rozpoczyna się od momentu ujęcia na wniosek w obwodzie glosowania do czasu złożenia w gminie tj. u Wójta wniosku o skreślenie z Centralnego Rejestru Wyborców albo zarejestrowania w Polsce zgonu lub utraty obywatelstwa uprawniającego do głosowania w Polsce. Natomiast przez Ministra Cyfryzacji do czasu przesłania właściwemu organowi państwa członkowskiego Unii Europejskiej informacji o skreśleniu z Centralnego Rejestru Wyborców osoby, o ile przesłał uprzednio do tego organu informację, o korzystaniu z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej w związku ze zgłoszeniem wniosku.

Zapisy w dziennikach systemów (logach) Centralnego Rejestru Wyborców przechowywane są przez 5 lat od dnia ich utworzenia (art.18 § 11 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy).

PRAWA PODMIOTÓW
DANYCH

Przysługuje Pani/Panu:

- prawo dostępu do Pani/Pana danych;

- prawo żądania ich sprostowania. Do weryfikacji prawidłowości danych osobowych zawartych w Centralnym Rejestrze Wyborców oraz stwierdzania niezgodności tych danych ze stanem faktycznym stosuje się art. 11 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności.

PRAWO WNIESIENIA
SKARGI DO ORGANU
NADZORCZEGO

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
- Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

ŹRÓDŁO
POCHODZENIA
DANYCH OSOBOWYCH

Centralny Rejestr Wyborców jest zasilany danymi z Rejestru PESEL.
Pani/Pana dane do Centralnego Rejestru Wyborców są wprowadzane także na podstawie orzeczeń sądowych wpływających na realizację prawa wybierania oraz składanych przez Panią/Pana wniosków co do sposobu lub miejsca głosowania.

INFORMACJA O
DOWOLNOŚCI LUB
OBOWIĄZKU PODANIA
DANYCH ORAZ
KONSEKWENCJACH
NIEPODANIA DANYCH

Nie posiada Pani/Pan uprawnień lub obowiązków związanych z podaniem danych osobowych. Zgodnie z art. 18 § 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy dane osobowe są przekazywane do Centralnego Rejestru Wyborców z rejestru PESEL, po ukończeniu przez osobę 17 lat.
W przypadku działania na wniosek w sprawach związanych ze sposobem lub miejscem głosowania, odmowa podania danych skutkuje niezrealizowaniem żądania.

INFORMACJA O
ZAUTOMATYZOWANYM
PODEJMOWANIU
DECYZJI I
PROFILOWANIU

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

Klauzula informacyjna - w związku ze złożonym wnioskiem o udostępnienie informacji publicznej


Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:

1) Administratorem Państwa danych jest Wójt Gminy Ostrówek z siedzibą w Ostrówek-Kolonia 32, 21-102 Ostrówek, tel. 81 856 20 02, e-mail: sekretariat@ostrowek.pl.
2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email: iod@ostrowek.pl lub pisemnie pod adres Administratora.
3) Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji złożonego wniosku o udostępnienie informacji publicznej na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2020 poz. 2176 z późn. zm.) oraz art. 6 ust. 1 lit. c RODO tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze. W przypadku dobrowolnego udostępnienia przez Państwa danych osobowych innych niż wynikające z obowiązku prawnego, podstawę legalizującą ich przetwarzanie stanowi wyrażona zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. a RODO). Udostępnione dobrowolnie dane będą przetwarzane w celu usprawnienia kontaktu z Urzędem Gminy Ostrówek w związku z realizacją złożonego wniosku.
4) Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych tj. 5 lat. Natomiast z przypadku danych podanych dobrowolnie – co do zasady do czasu wycofania przez Państwa zgody na ich przetwarzanie.
5) Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać profilowaniu.
6) Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
7) W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa: 
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) w przypadku gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) - prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
8) Podanie przez Państwa danych osobowych w związku z ciążącym na Administratorze obowiązkiem prawnym jest obowiązkowe, a ich nieprzekazanie skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3. Nieprzekazanie danych udostępnianych dobrowolnie pozostaje bez wpływu na rozpoznanie sprawy.
9) Państwa dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych usługodawcom wykonujących usługi serwisu systemów informatycznych oraz usługodawcom z zakresu księgowości oraz doradztwa prawnego, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Klauzula informacyjna zakup węgla po cenach preferencyjnych

 

Klauzula informacyjna
zakup węgla po cenach preferencyjnych

Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119, s.1, dalej zwanego: „RODO”) informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Wójt Gminy Ostrówek, Ostrówek- Kolonia 32, 21- 102 Ostrówek, tel. 81 856 20 02, email: sekretariat@ostrowek.pl
2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@ostrowek.pl
3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z ustawą z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (t.j. Dz. U. 2022 poz. 2236) w celu obsługi wniosku o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego.
4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt. 3 z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów archiwalnych tj. 5 lat.
5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Pani/Pana trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, lecz nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu.
7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo do usunięcia danych osobowych (w przypadkach prawem przewidzianych);
e) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).
8. Podanie danych osobowych jest obowiązkiem ustawowym, wynikającym z ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych a ich niepodanie uniemożliwi realizację celów wynikających z tej ustawy, tj. obsługi wniosku o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstwa domowego.
9. Pani/Pana dane mogą zostać przekazane podmiotom zewnętrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych tj. usługodawcom wykonującym usługi serwisu systemów informatycznych, podmiotom zapewniającym ochronę danych osobowych i bezpieczeństwo IT, dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom usług informatycznych w zakresie systemów księgowo-ewidencyjnych, usługodawcom z zakresu księgowości oraz doradztwa prawnego, dostawcy usług hostingu poczty mailowej w przypadku korespondencji prowadzonej drogą mailową, dostawcy usług brakowania bądź archiwizowania dokumentacji i nośników danych, a także podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2022-11-08
Data publikacji:2022-11-08
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Romańczuk
Liczba odwiedzin:3955