Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
31 grudnia 2015

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Siedziba Komisji: Ostrówek-Kolonia 32, 21-102 Ostrówek

Skład Komisji

Adam Golak – przewodniczący

Danuta Szumiec  – sekretarz

Krystyna Cieniuch – członek

Zadania Komisji

Zadania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych określa ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 

Do zadań komisji należy inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań określonych jako zadania własne gminy, które obejmują:

1) zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;
2) udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii;
4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
5) podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów określonych w art.131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego;
6) wspieranie zatrudnienia socjalnego.

Komisja opiniuje:

1. projekty uchwał dotyczące:
 a) liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem ich sprzedaży,
 b) zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania  napojów alkoholowych,
 c) gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na dany rok,
2) wnioski o wydawanie zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych  przeznaczonych do  spożycia  w  miejscu  lub poza miejscem sprzedaży zgodnie z przepisami kodeksu postępowania administracyjnego;
3) roczne projekty sprawozdań z realizacji gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych;
4) wnioski o włączenie do realizacji zadań profilaktycznych.

Harmonogram posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustalony na rok 2016:

 • 25  styczeń 2016 r.
 • 29   luty 2016 r.
 • 21   marzec 2016 r.
 • 25   kwiecień 2016 r.
 • 30   maj 2016 r.
 • 27  czerwiec2016 r.
 • 25  lipiec 2016 r.
 • 29  sierpień 2016 r.
 • 26  wrzesień 2016 r.
 • 24  październik 2016 r.
 • 28  listopad 2016 r.
 • 19  grudzień 2016 r.

Na prośbę Pań pełniących dyżury w Punkcie Konsultacyjnym ulegają zmianie dni dyżurów i spotkań komisji. Będą to ostatnie poniedziałki miesiąca.

Uprzejmie informujemy, że wszystkie sprawy zezwoleń na obrót napojami alkoholowymi będą rozpatrywane wyłącznie w terminach posiedzeń Komisji.

 

Wnioski o leczenie odwykowe

Wnioski o leczenie odwykowe można składać w Urzędzie Gminy Ostrówek u Pani Danuty Szumiec (pokój Nr 28) od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30 /Wnioski dostępne poniżej/.

Wnioski o włączenie do realizacji zadania profilaktycznego

 

Zapraszamy do składania wniosków o włączenie do realizacji i dofinansowanie projektów w zakresie profilaktyki uzależnień, w tym zajęć sportowych, rekreacyjnych i artystycznych o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym.

Wypełnione wnioski prosimy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Ostrówek. Informacja o wysokości dofinansowania w ramach gminnych programów profilaktycznych, zostanie przekazana wnioskodawcom składającym wniosek niezwłocznie po akceptacji Wójta Gminy Ostrówek. O włączeniu do realizacji i wysokości dofinansowania decydować będzie przede wszystkim wartość merytoryczna projektu.

Po zrealizowaniu zadania w terminie 30 dni od zakończenia realizacji zadania, prosimy o złożenie sprawozdania z realizacji, zgodnie z opisem załączonym we wniosku  /Wnioski dostępne poniżej/.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Ostrówek
Data utworzenia:2015-12-31
Data publikacji:2015-12-31
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Romańczuk
Liczba odwiedzin:3594