Informacja o obowiązku zgłaszania szamb i przydomowych oczyszczalni ścieków

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
24 marca 2023


INFORMACJA

 

Zgodnie z zapisami art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2022 poz. 2519), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków.

W związku z powyższym Wójt Gminy Ostrówek zwraca się z prośbą do właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Ostrówek, którzy jeszcze nie dokonali zgłoszenia, o podanie informacji dotyczącej wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub przydomową oczyszczalnię ścieków, oraz posiadania umów i dowodów uiszczenia opłat za wywóz nieczystości ciekłych lub osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków.

Powyższe informacje należy dostarczyć niezwłocznie do siedziby Urzędu Gminy w Ostrówku (pok. Nr 20) lub wysłać na adres poczty elektronicznej sekretariat@ostrowek.pl.


Druk zgłoszenia do pobrania na stronie http://www.ostrowek.pl/art,2015,oczyszczalnie-sciekow-i-sieci-wodociagowe, u sołtysów lub w siedzibie Urzędu Gminy Ostrówek.

Dodatkowo przypominamy, iż właściciel nieruchomości, na której znajduje się zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków, zobowiązany jest do zawarcia umowy z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie Wójta Gminy Ostrówek na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, a w przypadku kontroli, do okazania takiej umowy oraz dowodów potwierdzających wywóz nieczystości, np. poprzez przedłożenie rachunku za wywóz nieczystości ciekłych. Właściciele nieruchomości, którzy nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków powinni uczynić to niezwłocznie.

Zgodnie z art. 6 ust. 5a ww. ustawy, Wójt ma obowiązek prowadzenia kontroli posiadania umów, dowodów uiszczania opłat, oraz częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków. Taką kontrolę przeprowadza się co najmniej raz na dwa lata. W związku z powyższym pracownicy Urzędu Gminy Ostrówek w 2023 r. rozpoczną kontrole nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków, m.in. w zakresie posiadania umów oraz dowodów potwierdzających wywóz nieczystości ciekłych. Każda posesja niepodłączona do sieci kanalizacyjnej zostanie skontrolowana przynajmniej jeden raz w terminie do sierpnia 2024 r.

Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu nieczystości zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostrówek tj. zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe należy opróżniać z taką częstotliwością, aby nie doszło do przepełnienia zbiorników, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał. 

 

Wykaz firm posiadających zezwolenie Wójta Gminy Ostrówek na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Ostrówek

  1. Anna Bryja, Wisznicka 26C, 21-300 Radzyń Podlaski, tel. 602 554 494 
  1. Tras-Kom, Tomasz Cieniuch, ul. Leśna 12, 21- 136 Firlej, tel. 667 112 088
  1. ACROSS THE WORLD SP Z O. O., ul. Budowlanych 5a, 21-300 Radzyń Podlaski, tel.  (83) 352 92 81

  2. Gmina Kock ul Jana Pawła II 29, 21 -150 Kock, tel. (81) 859 10 04

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2023-03-24
Data publikacji:2023-03-24
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Romańczuk
Liczba odwiedzin:341