Zawiadomienie o sesji Rady Gminy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
5 grudnia 2018

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) zwołuję II Sesję VIII kadencji Rady Gminy Ostrówek, obrady odbędą się  w dniu 11 grudnia 2018 roku o godz. 1000 w świetlicy Urzędu Gminy w Ostrówku-Kolonii.  

Transmisja Sesji Rady Gminy Ostrówek - https://www.youtube.com/channel/UC8gHJFrUG4ZkKbcOVSXU4Sg/live

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Przyjęcie proponowanego porządku obrad i protokołu z ostatniej sesji.
 3. Informacja Wójta z pracy Urzędu Gminy w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Projekt uchwały w sprawie  dokonania zmian budżetu gminy na 2018 rok.
 6. Projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy  finansowej.
 7. Projekt  uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Ostrówek z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami  prowadzącymi działalność  pożytku publicznego na 2019 rok. 
 8. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Ostrówek w roku szkolnym 2017/2018.
 9. Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela  Gminy Ostrówek do Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej.
 10. Projekt uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy Ostrówek.
 11. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę Nr XXXII/187/14 Rady Gminy Ostrówek z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad przyznawania, odpłatności i trybu pobierania opłat oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.
 12. Projekt uchwały w sprawie  podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy  społecznej w formie  zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „posiłek w szkole i w domu”  na lata 2019-2023 oraz w sprawie  określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania  w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 13. Projekt uchwały w sprawie  ustanowienia programu osłonowego pn. „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2019-2023”.
 14. Projekt uchwały w sprawie Statutu Gminy Ostrówek. 
 15. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 16. Informacje, oświadczenia, komunikaty, wolne wnioski.
 17. Zamknięcie obrad.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostrówek

                                                                                                             /-/ Kajetan Sidor

Galeria

 • Powiększ zdjęcie

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2018-12-05
Data publikacji:2018-12-05
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Praczyk
Liczba odwiedzin:164