Gmina Ostrówek

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Pracodawcy, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przygotowania zawodowego, po zakończeniu nauki zawodu lub przyuczeniu do wykonywania określonej pracy i zdaniu przez młodocianego egzaminu, mogą otrzymać pomoc w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników.

Aby otrzymać dofinansowanie należy:

 1. posiadać kwalifikacje, wymagane od instruktorów praktycznej nauki zawodu, do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej w sprawie praktycznej nauki zawodu (osobą, która legitymuje się wspomnianymi kwalifikacjami może być pracodawca lub osoba prowadząca zakład w jego imieniu albo osoba zatrudniona u pracodawcy),
 2. zawrzeć z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego (w terminie przyjęć kandydatów do branżowych szkół I stopnia),
 3. powiadomić o zawarciu umowy z młodocianym wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a gdy pracodawca jest rzemieślnikiem, także izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika,
 4. wykształcić młodocianego pracownika, czyli doprowadzić do zdobycia przez niego kwalifikacji zawodowych, młodociany pracownik musi ukończyć naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy oraz zdać stosowny egzamin, zgodnie z przepisami,
 5. złożyć w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia oraz wymagane dokumenty, potwierdzone za zgodność z oryginałem. Wniosek o dofinansowanie młodocianego pracownika należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, o którym mowa w art. 122 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe.

 

Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika

Tryb nauki

Wysokość dofinansowania

W przypadku nauki zawodu przy okresie kształcenia wynoszącym 
36 miesięcy (jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia)

do 8.081,00 zł

Przyuczenie do wykonywania określonej pracy (za każdy pełny miesiąc kształcenia)

do 254 zł

W przypadku nauki zawodu prowadzonej w zawodach wskazanych przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w prognozie, o której mowa w art. 46b ust. 1 ustawy Prawo oświatowe

do 10.000,00 zł

Prognoza zawodów obowiązuje w przypadku umów zawartych od 1 września 2019 roku. Celem prognozy jest dostarczenie przesłanek do kształtowania oferty szkolnictwa branżowego adekwatnie do potrzeb krajowego i wojewódzkiego rynku pracy.

Wnioski składane przez pracodawców na podstawie ww. umów po zakończonym przygotowaniu zawodowym będą dofinansowane do kwoty 10.000 zł wyłącznie dla zawodów, które zostaną ujęte w prognozie obowiązującej na rok, w którym została zawarta umowa z młodocianym pracownikiem. Warunkiem otrzymania wyższej kwoty dofinansowania jest zatem wskazanie zawodu w prognozie publikowanej co roku w Monitorze Polskim.

 

Waloryzacja dofinansowania

Kwoty dofinansowania podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli wskaźnik ten w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.

Termin składania dokumentów

Wniosek o przyznanie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu, o którym mowa w art. 122b ust. 7 ustawy Prawo oświatowe.

Sposób i miejsce składania dokumentów:

Sposób i miejsce odbioru dokumentów:

Wymagane dokumenty:

Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika.

Do wniosku należy dołączyć następujące załączniki potwierdzone za zgodność z oryginałem:

Wyszukiwanie pomocy otrzymanej przez beneficjenta - SUDOP - System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej - https://sudop.uokik.gov.pl/search/aidBeneficiary

Opłaty:

1) opłata skarbowa od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii wynosi 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej)

 2) wpłatę z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy gminy

Numer konta bankowego: Bank Spółdzielczy Radzyń Podlaski, O/ Ostrówek
15 8046 1038 2008 0700 0837 0001

Dowód zapłaty należnej opłaty należy załączyć do wniosku.

Termin realizacji sprawy

Zgodnie z Kodeksem Postępowania Administracyjnego – załatwienie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej - nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania, zaś w postępowaniu odwoławczym – w ciągu miesiąca od dnia otrzymania odwołania.

Forma przyznania dofinansowania

Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników, z którymi zawarli umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.

Źródło pochodzenia środków na dofinansowanie

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników jest finansowane ze środków Funduszu Pracy.

Tryb odwoławczy

Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Lublinie za pośrednictwem Wójta Gminy Ostrówek w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Dodatkowe informacje

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 poz. 391) § 10, ust. 3 instruktorzy praktycznej nauki zawodu muszą posiadać:

1) ukończony kurs pedagogiczny dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, którego program został przygotowany zgodnie z ramowym programem kursu pedagogicznego dla instruktorów praktycznej nauki zawodu, określonym w załączniku do rozporządzenia, i zatwierdzony przez kuratora oświaty lub
2) ukończony kurs pedagogiczny, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty i obejmował łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej, lub
3) ukończony przed dniem 6 stycznia 1993 r. kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu, lub
4) w przypadku praktycznej nauki zawodu odbywanej na statku morskim lub śródlądowym – ukończone szkolenie dydaktyczne dla instruktora, potwierdzone świadectwem przeszkolenia dydaktycznego dla instruktora wydanym przez dyrektora urzędu morskiego, lub
5) przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli, lub
6) kwalifikacje wymagane od nauczycieli praktycznej nauki zawodu, określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

W przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1–5, instruktorzy praktycznej nauki zawodu, którzy spełniają co najmniej jedno z wymagań określonych w ust. 3 pkt 1–5, posiadają ponadto:

1) tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:
1. a) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej lub
2. b) świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej, lub

2) tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, i co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz:
1. a) świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum zawodowego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego lub
2. b) świadectwo ukończenia technikum, branżowej szkoły II stopnia i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub
3. c) świadectwo ukończenia średniego studium zawodowego, lub

3) dyplom ukończenia studiów:
1. a) na kierunku odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
2. b) na innym kierunku niż odpowiedni dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub

4) tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, i co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, oraz świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej lub branżowej szkoły I stopnia, lub

5) tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać.

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, art. 122 (tj. Dz. U. z 2019 r.  poz. 1148 z późn. zm.)
 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania (tj: Dz. U. 2018, poz. 2010 r. z późn.zm.)
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2010, Nr 244 poz. 1626 z późn. zm.)
 4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2019 poz. 391)
 5. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz. U. 2018, poz. 362 z późn. zm.)
 6. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz. U. 2010, Nr 53, poz. 312, z późn.zm.)
 7. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013)
 8. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm.).

 

Formularze i załączniki:

 1. Zgłoszenie zawarcia umowy z młodocianym pracownikiem w sprawie przygotowania zawodowego
 2. Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
 3. Oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis
 4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis

Wyszukiwanie pomocy otrzymanej przez beneficjenta - SUDOP - System Udostępniania Danych o Pomocy Publicznej - https://sudop.uokik.gov.pl/search/aidBeneficiary

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gmina Ostrówek
Data utworzenia:2015-06-01
Data publikacji:2015-06-01
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:Piotr Praczyk
Liczba odwiedzin:14715